Type and press Enter.

Fresh Fish Sammy – 18 / Sloppy – 20